Inputting a brace without preceding backslash in math mode

Marek L. Szwabowicz m.szwabowicz at wm.umg.edu.pl
Sat Feb 22 13:21:43 UTC 2020


Hi everyone,

I need to use the commands of siunitx package in math mode. Since LyX does not support 
such input, I need to input the braces from the keyboard. But then LyX precedes these 
braces with backslashes. The workaround I found is to first enter the commands in LaTeX 
mode (ERT) and then copy them to the math mode rectangle. Can one input such "pure" 
braces directly in math mode?---
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest tylko dla osoby lub podmiotu, do ktorego jest zaadresowana. Wykorzystanie, przekazanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju przetwarzanie otrzymanej korespondencji - gdy nie jest Pani/Pan jej adresatem - jest zabronione. W takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe skasowanie korespondencji i zawiadomienie o tym nadawcy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych (email: iod at umg.edu.pl).
Zasady przetwarzania danych osobowych zawarto na stronie https://www.umg.edu.pl/prywatnosc/
---
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lyx.org/pipermail/lyx-users/attachments/20200222/26d0a182/attachment.html>


More information about the lyx-users mailing list